اطلاعات من را به خاطر بسپار
ارائه ی صحیح آمارواطلاعات راه را برای تصمیم گیری صحیح مدیران هموارمی نماید.